Díky penězům od Středočeského kraje mohou vlastníci lesů vysázet druhově pestřejší stromy

07.11.2018
Pět milionů korun chce letos rozdělit Středočeský kraj vlastníkům lesů na obnovu lesních porostů. O příspěvek na hospodaření požádalo 160 subjektů s celkovými požadavky ve výši bezmála 8 milionů korun.  Žádosti přicházely od jednotlivců, soukromých společností i z měst a obcí. O poskytnutí příspěvků jednala rada kraje, definitivní slovo budou mít zastupitelé.

Žádosti o příspěvky doručené od 20. 10. 2017 do 3. 9. 2018 prošly důkladnou kontrolou na odboru životního prostředí Středočeského kraje. Ze 160 došlých žádostí vyhovělo 136. U všech dojde na krácení požadovaných peněz, protože v rozpočtu kraje je vyhrazeno 5 milionů korun, zatímco zájemci dohromady žádají o zhruba 6,6 milionu korun. Požadavky se budou redukovat podle předem schváleného koeficientu.

Žadatelé peníze využijí na obnovu a zajištění lesních porostů a zřizování nových oplocenek především pro meliorační a zpevňující dřeviny.  Dotační titul zaměřený na zřizování nových oplocenek má za úkol podpořit vlastníky lesů v obnově lesů vhodnými dřevinami, které zvyšují odolnost lesních ekosystémů vůči škodlivým činitelům. Tyto druhy dřevin obvykle v lesích nejsou dominantní, proto jsou díky své atraktivitě zvěří více vyhledávány, a tudíž i poškozovány. „Tímto způsobem chce Středočeský kraj podpořit vlastníky lesů, aby dále zvyšovali druhovou diverzitu lesů v rámci kraje, zlepšovali jejich stabilitu a současně rekreační atraktivitu a potenciál,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Poskytnutí příspěvků se řídí „Zásadami pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“. S ohledem na to, že byla s účinností od 1. 11. 2018 schválena novela nařízení vlády č. 30/2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, přepracoval Odbor životního prostředí SK dříve schválené Zásady tak, aby byla eliminována případná duplicita ve vyplácení příspěvků z veřejných zdrojů.  Radní úpravy schválili a náměstek hejtmanky Miloš Petera je předloží ke schválení zastupitelstvu.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Kladenska